Przedstawiamy interaktywną tabelę prezentującą sytuację poszczególnych producentów po negocjacjach cenowych towarzyszących procedurze odnowienia decyzji refundacyjnych. Kto utrzymał ceny swoich produktów, a kto wykazał się największą elastycznością cenową?
W aptecznej części wykazu leków refundowanych, mimo obniżenia urzędowej ceny zbytu (UCZ) większości produktów leczniczych poddanych procedurze odnowienia decyzji refundacyjnych, 38% z nich utrzymało swoje dotychczasowe ceny.

Czyim przywilejem było utrzymanie dotychczasowych cen?

Spójrz na naszą interaktywną tabelę przedstawiającą efekty negocjacji cenowych poszczególnych producentów leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych. Posortuj odpowiednie parametry, aby dowiedzieć się między innymi:
 • Ilu producentów dotyczyło wygasanie decyzji refundacyjnych z dniem 31 grudnia 2015 roku?
 • Kto miał największą liczbę produktów do podtrzymania w refundacji?
 • Kto negocjował przedłużenie refundacji dla wszystkich swoich produktów?
 • Dla jakiej części opakowań danej firmy wprowadzono niższą cenę?
 • Jakie średnie zmiany urzędowych cen zaakceptowano aby uzyskać przedłużenie refundacji swoich produktów?
 • Kto zachował ceny w niezmienionym kształcie?
 • Którzy producenci wykazali się największą elastycznością cenową?

Opis parametrów w tabeli

 • Podmioty odpowiedzialne - lista podmiotów odpowiedzialnych lub ich przedstawicieli dla wszystkich produktów leczniczych objętych refundacją wygasającą z dniem 31 grudnia 2015 roku.
 • Wygasanie decyzji - wskazuje liczbę [n] opakowań produktów leczniczych z wygasającą decyzją o refundacji oraz ich udział [%] wśród wszystkich posiadanych w refundacji przez daną firmę opakowań produktów leczniczych.
 • Przedłużenie decyzji - wskazuje liczbę [n] opakowań produktów leczniczych, dla których decyzja o refundacji została przedłużona oraz ich udział [%] wśród wszystkich opakowań z wygasającą decyzją danej firmy.
 • Opakowania z obniżoną UCZ - wskazuje liczbę [n] opakowań produktów leczniczych z obniżoną w wyniku re-refundacji ceną oraz ich udział [%] wśród wszystkich, którym przedłużono refundację.
 • Średnia wartość obniżki UCZ - parametr będący średnią wartością wszystkich obniżek UCZ opakowań produktów leczniczych danej firmy.
 • Elastyczność cenowa firmy - parametr będący średnią wartością wszystkich zmian UCZ opakowań produktów leczniczych danej firmy.
  Ponieważ w praktyce, przy odnawianiu decyzji refundacyjnych nie wystąpiły żadne podwyżki cen, średnia liczona jest z wartości ujemnych (w przypadku obniżki ceny) oraz zer (w przypadku zachowania ceny). Parametr ten przyjmuje zatem maksymalną wartość równą 0,0%, a im bardziej wychyla się w stronę ujemną, tym większe obniżki zostały zaakceptowane przez danego producenta.