GET MEDI - Regulamin Serwisu
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.GETMEDI.PL


 • Przedmiot

  Niniejszy regulamin precyzuje prawa i obowiązki użytkowników serwisu oraz baz danych dostępnych w domenie www.getmedi.pl i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • Słowniczek

  Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
  1. Usługodawca – Pani Sabina Wierzganowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Get Medi Sabina Wierzganowska, z adresem al. Zygmunta Krasińskiego nr 30 lok. 25, Kraków 30-101, posiadającą NIP 684 223 69 24, tj. podmiot świadczący Usługę;
  2. Bazy - dostępne za pośrednictwem Serwisu bazy danych, m.in. baza leków refundowanych oraz baza procesów refundacyjnych;
  3. Regulamin – niniejszy dokument;
  4. Serwis – stanowiący własność Usługodawcy serwis internetowy działający w domenie www.getmedi.pl za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa;
  5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na zapewnieniu użytkownikom dostępu do Baz za pośrednictwem Serwisu;
  6. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 • Prawa do Baz

  1. Usługodawca oświadcza, że w przysługują jej wyłączne prawa do Baz. Tym samym jest ona:
   1. producentem Baz jako baz danych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, gdyż Bazy stanowią zbiory danych zgromadzonych według określonej systematyki, indywidualnie dostępnych środkami elektronicznymi, wymagające istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji ich zawartości;
   2. podmiotem, który posiada majątkowe prawa autorskie do w rozumieniu art. 17 i n. ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – gdyż Bazy stanowią utwory w rozumieniu powyższej ustawy.
  2. Wobec powyższego, Użytkownik jest uprawniony do:
   1. korzystania z Baz jedynie dla celów analitycznych, na potrzeby własne, co oznacza w szczególności zakaz wtórnego wykorzystania Baz, w szczególności poprzez dalsze ich udostępnianie w celach komercyjnych;
   2. pobierania danych przetwarzanych w Bazach wyłącznie z użyciem funkcjonalności oferowanych przez Serwis.

 • Zawarcie i rozwiązanie Umowy

  1. Umowa na świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w momencie rozpoczęcia korzystania z Baz i może być wypowiedziana w każdej chwili i ze skutkiem natychmiastowym.
  2. W celu wygodniejszego korzystania z Baz, możliwym jest założenie stosownego konta w Serwisie. Usługodawca zastrzega sobie udostępnienie powyższej opcji jedynie wybranym kategoriom Użytkowników, zachowując prawo do swobodnego ustalania kryteriów takiej oceny.
  3. W celu usunięcia Konta Użytkownik zobowiązany jest zgłosić stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej wskazany w §8 ust. 1.

 • Wymagania techniczne

  1. Do korzystania z Serwisu i Baz koniecznym jest:
   1. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet o minimalnej przepustowości 1 Mbit/s, ekranem o rozdzielczości min 1024 x 768 pikseli oraz aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka) z włączoną obsługą JavaScript i Cookies w wersjach co najmniej Internet Explorer w wersji 41 lub nowszej, Firefox w wersji 55 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej,
   2. a do korzystania z Baz za pośrednictwem konta w Serwisie - oprócz w/w – także konto poczty elektronicznej (email).
  2. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej. Usługodawca weryfikuje prawo Użytkownika do dysponowania w/w adresem poczty elektronicznej poprzez wysłanie na niego tzw. linka aktywacyjnego.

 • Obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia konta w Serwisie prawdziwych danych osobowych i kontaktowych a także do ich stosownej aktualizacji.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Baz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązany jest szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich. Powyższe obejmuje także zakaz dostarczania treści bezprawnych.

 • Odpowiedzialność Stron

  1. Z uwagi na charakter Usługi, wszelka odpowiedzialność Usługodawcy za korzystanie z Baz zostaje wyłączona, w szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, kiedy dane przetwarzane w Bazach okażą się błędne, nieaktualne czy nieadekwatne do oczekiwań Użytkownika.
  2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, którym udostępnił dane umożliwiające dostęp do Baz. W przypadku nieuprawnionego wejścia w posiadanie w/w danych przez osoby trzecie, na skutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio.
  3. Jakakolwiek odpowiedzialność za tzw. utracone korzyści zostaje wyłączona.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Baz i okoliczności te nie rodzą po jego stronie żadnej odpowiedzialności.
  5. Zasady dotyczące odpowiedzialności Stron nie mają zastosowania jeśli coś innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa konsumenckiego.

 • Postępowanie reklamacyjne

  1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na kontakt@getmedi.pl.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji oraz dane umożliwiające ustalenie Użytkownika, którego zgłoszenie dotyczy.
  3. Usługodawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
  4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email, z którego wysłano zgłoszenie.

 • Prywatność i ochrona danych osobowych

  Postanowienia dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych zawarte zostały w Umowie oraz Polityce prywatności, zawierającej także klauzulę informacyjną.

 • Postanowienia końcowe

  1. Treść Regulaminu dostępna jest stale w Serwisie, pod adresem www.getmedi.pl/warunki/regulamin w sposób umożliwiający jej zapisanie na trwałym nośniku i wydrukowanie.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu i w każdym czasie z uwagi na istotne okoliczności takie jak zmiana funkcjonalności Serwisu czy Baz bądź zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Tak wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dacie określonej przez Usługodawcę. Jednocześnie Usługodawca powiadomi Użytkowników posiadających konto w Serwisie za pośrednictwem wskazanych tam adresów poczty elektronicznej i w terminie minimum 7 (siedmiu) dni przed wprowadzeniem rzeczonych zmian o ich treści udostępniając jednocześnie ujednolicony tekst Regulaminu. Brak likwidacji konta do czasu wejścia w życia w/w zmian jest równoznaczny z zaakceptowaniem zmian.
  3. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z zawarciem, realizacją i rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi, w tym spory dotyczące roszczeń związanych z odstąpieniem od niej, zostaną rozstrzygnięte przez:
   1. sąd właściwości ogólnej w przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
   2. sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy w przypadku sporów z pozostałymi Użytkownikami.
  4. Umowa o świadczenie Usługi podlega prawu polskiemu i w kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy tego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2018 roku.