W zeszłym tygodniu w Ministerstwie Zdrowia podsumowano pierwszy rok pracy pod kierownictwem ministra Konstantego Radziwiłła. Jednym z wymienionych osiągnięć w "naprawianiu zaniedbań w polskiej służbie zdrowia" jest rozszerzenie dostępności do leków.
Jakie leki dodano do refundacji i jak długo trwały ich procesy decyzyjne?

Rok = 6 obwieszczeń refundacyjnych

Rok, który upłynął od momentu objęcia przez Konstantego Radziwiłła urzędu ministra zdrowia, w systemie refundacji przekłada się na 6 obwieszczeń refundacyjnych. Każde z nich stanowiło odrębną okazję do wprowadzenia jakościowych zmian na listach leków refundowanych.
Aby zobaczyć jak wykorzystano te okazje, spójrzmy na wprowadzone w życie decyzje dotyczące produktów leczniczych nieposiadających refundowanego odpowiednika we wnioskowanym wskazaniu.
Schemat poniżej przedstawia chronologiczną listę pozytywnych decyzji refundacyjnych pierwszego roku urzędu sprawowanego przez ministra Radziwiłła. Dla każdej z nich przedstawiono ramy czasowe procesu decyzyjnego z wyróżnieniem 2 etapów:
  • etap I: czas od dnia wpłynięcia zlecenia ministra ds. zdrowia do AOTMiT celem przygotowania rekomendacji do dnia jej wydania,
  • etap II: czas od dnia wydania rekomendacji do terminu wejścia w życie decyzji refundacyjnej.
Na schemacie wyróżniono także procesy, w oparciu o które do refundacji wprowadzono nową substancję czynną (N) lub przywrócono dotychczas refundowaną (P). Jasnoszarym kolorem tła zaznaczono natomiast okres obowiązywania urzędu obecnego ministra zdrowia.
Procesy decyzyjne zamknięte refundacją przez ministra Radziwiłła

Decyzje dla 34 leków bez refundowanych odpowiedników

W minionym roku do refundacji zaimplementowano decyzje dla 34 produktów leczniczych nieposiadających refundowanego odpowiednika w danym wskazaniu. Wśród nich są:
  • 22 leki z nowymi substancjami czynnymi, poszerzające opcje terapeutyczne szczególnie w leczeniu chorób nowotworowych, psychicznych, endokrynologicznych, gastrologicznych, w stwardnieniu rozsianym i chorobie Parkinsona;
  • 1 lek powracający do refundacji (Naglazyme), mający zastosowanie w leczeniu mukopolisacharydozy typu VI, dotychczas refundowany do końca 2015 roku, lecz nieobecny w wykazie datowanym na dzień 1 stycznia 2016 roku.
Listę wszystkich 34 leków przedstawiono na schemacie powyżej. Ich dokładne wskazania objęte refundacją można sprawdzić w Refundacyjnej Bazie Danych MEDI.base.

Refundacja w 33 dni?

W tak rekordowo krótkim czasie lek Naglazyme odzyskał refundację, licząc od dnia skierowania zlecenia przez ministra ds. zdrowia do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jak wynika z obserwacji pozostałych postępowań decyzyjnych, tak krótki czas procesu to jednak niestandardowy przypadek.

Refundacja nawet po 3 latach od złożenia wniosku?

Na przedstawionym schemacie zauważyć można, że minister Radziwiłł włączył ostatnio do refundacji leki, których postępowania refundacyjne uruchomione zostały nawet w 2013 roku. W niektórych przypadkach czas "oczekiwania" na refundację po rekomendacji Prezesa Agencji okazał się być znacznie dłuższy niż 1000 dni. W tym czasie, zgodnie z harmonogramem oceny wniosku refundacyjnego, odbywają się negocjacje cenowych warunków refundacji prowadzone z Wnioskodawcą przez Komisję Ekonomiczną. Z uwagi na brak publicznych danych o losach wniosków refundacyjnych po rekomendacji, nie wiadomo jednak jakie dokładnie działania zostały podjęte oraz jak długo trwały.
Nie znając treści ani daty wydania decyzji ministra zdrowia, formalnie zamykającej proces oceny wniosku refundacyjnego, tak długi okres braku wnioskowanej refundacji sugerować mógłby decyzję odmowną, tym bardziej jeśli po drodze pojawiła się negatywna rekomendacja. Przykłady decyzji minionego roku wskazują jednak, że finał może być mimo wszystko pozytywny.

O analizie

  • W analizie uznano, że proces decyzyjny zakończył się refundacją, gdy:
    • uzyskana refundacja pokrywa się co najmniej w części z wnioskowanymi warunkami, np. gdy wniosek obejmuje dwa wskazania, a finansowaniem obejmowane jest jedno z nich,
    • nie ma nowszego procesu, w którym wnioskowano by o refundację na warunkach, jakie zostały wprowadzone w obwieszczeniu.
W razie pytań napisz do mnie: sabina.wierzganowska(at)getmedi.pl / formularz kontaktowy.