Analizy HTA stanowią nieodłączny element wniosku refundacyjnego składanego dla leku nieposiadającego refundowanego odpowiednika we wnioskowanym wskazaniu. Dostarczają one naukowych podstaw niezbędnych do podjęcia racjonalnych decyzji dotyczących stosowania oraz finansowania technologii medycznych ze środków publicznych.
Ile raportów HTA powstało w latach 2012-2015 oraz jak podzielony jest rynek dostawców HTA?

Health Technology Assessment

Składając wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego, który nie ma odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu Wnioskodawca, zgodnie z zapisami ustawy o refundacji (art. 25 pkt 14 lit. c), jako uzasadnienie wniosku powinien przedłożyć komplet analiz HTA tj.:
  • analizę kliniczną, sporządzoną na podstawie przeglądu systematycznego w porównaniu z innymi możliwymi do zastosowania w danym stanie klinicznym procedurami medycznymi we wnioskowanym wskazaniu, w tym, o ile występują, finansowanymi ze środków publicznych,
  • analizę ekonomiczną z perspektywy podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych oraz świadczeniobiorcy,
  • analizę wpływu na budżet podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych,
  • analizę racjonalizacyjną, przedkładaną w przypadku gdy analiza wpływu na budżet podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych wykazuje wzrost kosztów refundacji; analiza ta powinna przedstawiać rozwiązania dotyczące refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, których objęcie refundacją spowoduje uwolnienie środków publicznych w wielkości odpowiadającej co najmniej wzrostowi kosztów wynikającemu z analizy wpływu na budżet.

Rynek HTA

Wielkość rynku HTA oszacowano na podstawie liczby zleceń skierowanych przez Ministra Zdrowia do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy o refundacji. Zlecenia te odnoszą się do wniosków refundacyjnych składanych dla produktów leczniczych nieposiadających refundowanych odpowiedników w danym wskazaniu, czyli wymagających przedłożenia kompletu analiz HTA.
W latach 2012-2015 do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wpłynęło 330 zleceń na dokonanie oceny wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, które nie zostały wycofane lub umorzone. Przeprowadzona analiza opublikowanej dla nich na stronie AOTMiT dokumentacji refundacyjnej, pozwoliła na zidentyfikowanie dostawców HTA aż dla 320 przeprowadzonych w ostatnich 4 latach postępowań refundacyjnych.

Kto dostarcza najwięcej analiz HTA?

W ciągu ostatnich 4 lat, najwięcej analiz HTA dla produktów nieposiadających refundowanych odpowiedników dostarczyły firmy:
  • HealthQuest - analizy HTA dla 28% procesów o refundację,
  • MAHTA - analizy HTA dla 16% procesów o refundację,
  • Instytut Arcana - analizy HTA dla 15% procesów o refundację,
  • HTA Consulting - analizy HTA dla 14% procesów o refundację,
  • Centrum HTA - analizy HTA dla 11% procesów o refundację,
  • Aestimo - analizy HTA dla 10% procesów o refundację.
Wykres poniżej obrazuje udziały w rynku HTA wymienionych wyżej firm, w rozbiciu na poszczególne lata. Za kryterium kwalifikacji aktywności firm według lat przyjęto datę wpłynięcia zlecenia MZ do AOTMiT.
Dostawcy HTA. Podział rynku w latach 2012-2015