W dalszym ciągu spada odsetek pozytywnych rekomendacji wydawanych przez Prezesa AOTMiT. W okresie marzec 2015 - luty 2016 było ich już tylko 42,2%. W tym samym okresie obserwowana jest także najniższa w historii zgodność Prezesa AOTMiT z Radą Przejrzystości.

Liczba ocenionych wniosków w ostatnich 12 miesiącach

W analizowanym okresie 12 miesięcy (marzec 2015 - luty 2016) Rada Przejrzystości oraz Prezes AOTMiT ocenili zasadność finansowania ze środków publicznych 90 technologii lekowych wnioskowanych do refundacji w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy o refundacji. Jak wiele z nich otrzymało pozytywną rekomendację refundacyjną?

Charakter rekomendacji

Interpretacja charakteru rekomendacji dokonywana jest holistycznie tj. uwzględniając zarówno formalny przekaz początkowej części dokumentu, jak również jego dalszej części - uzasadnienia. Jak wskazuje obserwacja praktyki, w uzasadnieniu mogą pojawiać się przesłanki znoszące negatywność sformułowaną w pierwszym zdaniu, niosącym teoretycznie kluczowy przekaz.
Przyjęto dwa stopnie klasyfikacji stanowisk i rekomendacji ze względu na ich charakter:
pozytywna rekomendacja
- wskazuje na zasadność finansowania wnioskowanej technologii bez wskazywania żadnych ograniczeń lub pod pewnymi warunkami (niezależnie od możliwości ich spełnienia)
negatywna rekomendacja
- nie wskazuje żadnych okoliczności warunkujących objęcie refundacją w danym momencie
Mimo stosowania interpretacji uznającej za pozytywne także te rekomendacje, w których na pierwszym miejscu negatywnie odniesiono się do wnioskowanej refundacji, ich udział mocno spada. W ostatnich 12 miesiącach Prezes AOTMiT rekomendował Ministrowi Zdrowia finansowanie ze środków publicznych średnio w 2 na 5 ocenianych wniosków o objęcie refundacją. Jest to najniższa wartość odnotowana w historii monitorowanej od stycznia 2012 roku.
Nieco częściej pozytywne stanowisko zajmuje Rada Przejrzystości. W ostatnich 12 miesiącach niemal 3 na 5 wydanych przez nią dokumentów zawierało pozytywną rekomendację finansowania wnioskowanego produktu leczniczego.
odsetek pozytywnych rekomendacji refundacyjnych

Rada Przejrzystości vs. Prezes AOTMiT

Patrząc na powyższy wykres ukazujący odsetek pozytywnych rekomendacji refundacyjnych zauważyć można, że przez większość analizowanego okresu Rada Przejrzystości i Prezesa AOTMiT podobnie oceniali zasadność wnioskowanej refundacji. Dopiero w dwóch ostatnich 12-miesięcznych oknach czasowych widać pomiędzy nimi wyraźną rozbieżność świadczącą o spadającej zgodności wydawanych zaleceń.
charakter wydanych rekomendacji i stanowisk
Zgodność mierzona współczynnikiem korelacji V-Cramera w ostatnich 12 miesiącach wynosi 0,577 (wartość 1 oznaczałaby idealną zgodność). Jest ona najniższa od początku obowiązywania ustawy refundacyjnej.
zgodność Prezesa AOTMiT z Radą Przejrzystości
zgodność Prezesa AOTMiT z Radą Przejrzystości

O analizie

  • Wyniki uzyskano na podstawie analizy 365 procesów refundacyjnych rozpoczętych zleceniem Ministra Zdrowia wydanym w oparciu o art. 35 ust 1;
  • Dla zobrazowania trendu, dane z ostatnich 12 miesięcy zostały zaprezentowane na tle danych z poprzednich 12-miesięcznych okresów, począwszy od stycznia 2012 r.;
  • Prezentowane wyniki uwzględniają najnowsze dane o refundacji (Obwieszczenie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2016);