Składając wniosek o objęcie refundacją leku należy wskazać dla niego wnioskowaną kategorię dostępności refundacyjnej: czy ma być to lek dostępny w aptece na receptę, lek stosowany w ramach programu lekowego a może lek stosowany w ramach chemioterapii. Czy wnioskowany tryb dostępności refundacyjnej wpływa w praktyce na czas trwania procesu refundacyjnego?

Czas rozpatrywania wniosku o refundację leku

Niedawno pisaliśmy o tym ile czasu trwa proces podejmowania decyzji o objęcie refundacją.
Przeprowadzona w listopadzie 2015 roku aktualizacja danych jedynie nieznacznie zmieniła wartości uzyskane we wrześniu. Stan na 4 listopada 2015 roku wskazuje, że średni czas trwania procesu refundacyjnego w 2015 roku wynosi 156 dni (zmiana +1 dzień).

Czas rozpatrywania wniosku o refundację w zależności od kategorii dostępności

Analiza wszystkich 343 dotychczasowych procesów o objęcie refundacją, mających miejsce po dniu 1 stycznia 2012 roku w oparciu o zapisy art. 35 ust. 1 ustawy o refundacji wskazuje, że od momentu złożenia wniosku refundacyjnego do momentu uzyskania wpisu do wykazu leków refundowanych mija średnio:
  • 181 dni w przypadku wniosków o refundację w ramach chemioterapii,
  • 199 dni w przypadku wniosków o refundację apteczną,
  • 239 dni w przypadku wniosków o refundację w ramach programu lekowego.
A zatem statystycznie rzecz ujmując leki, dla których wnioskowano o program lekowy, mają dłuższą drogę do refundacji niż leki wnioskowane o dostępność w ramach chemioterapii czy też w aptece na receptę.
Powyższe wyniki, z uwagi na fakt, że dotyczą agregatu danych z prawie 4 pełnych lat, nie w odzwierciedlają aktualnych trendów obserwowanych w refundacyjnej praktyce decyzyjnej. Zobaczmy zatem jak na przestrzeni lat 2012-2015 zmienia się średni czas od złożenia wniosku do uzyskania refundacji w poszczególnych kategoriach dostępności refundacyjnej.
Leki refundowane: średni czas od złożenia wniosku o refundację do uzyskania wpisu do wykazu leków refundowanych
O ile w latach 2012-2014, czas na uzyskanie wpisu do wykazu leków refundowanych był wyraźnie zróżnicowany w zależności od wnioskowanego trybu dostępności refundacyjnej, tak w 2015 roku różnice pomiędzy wnioskowanymi trybami są tak niewielkie, że wydają się one nie wpływać istotnie na tempo uzyskiwania refundacji.
Należy podkreślić, że w powyższej statystyce, procesy kwalifikowane są do poszczególnych lat na podstawie daty wydania zlecenia przez Ministra Zdrowia do AOTMiT. Oznacza to, że wyniki dla 2015 roku, uzyskane w oparciu o analizę 21 pozytywnie rozstrzygniętych procesów refundacyjnych, będą podlegać dalszym zmianom do czasu rozpatrzenia ostatniego wniosku, dla którego zlecenie datowano na ten rok.