Od dnia 1 lipca 2017 roku obowiązywać będzie kolejna, 6 już lista, uprawniająca osoby powyżej 75 roku życia do bezpłatnych leków. Prezentujemy jej charakterystykę oraz krótkie podsumowanie zmian jakie nastąpiły na tym wykazie w pierwszym roku jego funkcjonowania.

Liczba opakowań

Pierwszy wykaz bezpłatnych leków dla seniorów uruchomiony został we wrześniu 2016 roku. Na liście znalazło się wtedy 1 129 różnych opakowań. Obecny wykaz zawiera 1 489 opakowań leków - o 360 więcej od pierwotnego.
Bezpłatne leki dla seniorów 75+, liczba opakowań

Lipcowa lista S

Lista lipcowa w porównaniu z majową jest bogatsza o 28 nowych opakowań produktów leczniczych, natomiast usunięto z niej 6 opakowań.

Liczba substancji czynnych

W lipcowym wykazie znajduje się 112 substancji czynnych - tyle samo co w wykazie majowym, a o 44 więcej w porównaniu do pierwszej listy.
Bezpłatne leki dla seniorów 75+, substancje czynne

Obszary terapeutycznych zastosowań

Wśród leków udostępnianych bezpłatnie seniorom powyżej 75 roku życia najwięcej (61%) ma zastosowanie kardiologiczne. Dużą grupę (20%) stanowią leki stosowane w schorzeniach neurologicznych (tj. choroba i zespół Parkinsona, choroba Alzheimera, otępienie). Na liście dostępne są także leki z 6 innych grup według klasyfikacji ATC.
Bezpłatne leki dla seniorów 75+, wskazania

Dopłaty pacjenta do leków z listy S

Leki umieszczone na liście S wydawane są bezpłatnie określonej grupie świadczeniobiorców. Pozostali przy realizacji recepty zobowiązani są do uiszczenia dopłaty w wysokości definiowanej przez dany wykaz leków refundowanych.
Lipcowy wykaz wskazuje, że nabycie opakowania leku z listy S w "tradycyjnej refundacji" obciąża kieszeń pacjenta najczęściej o kwotę do 10,00 zł. Jednak na liście znajdują się także leki, których nabycie to wydatek ponad 100 zł za opakowanie, a w 3 przypadkach przekracza on nawet 200 zł.
Bezpłatne leki dla seniorów 75+, doplaty
W przypadku opakowań z podwójnym poziomem odpłatności, przy tworzeniu histogramu uwzględniono wyższą wartość dopłaty pacjenta.

Uprawnieni do bezpłatnych leków

Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, są 3 przesłanki do otrzymania bezpłatnego leku:
  • wiek – ukończony 75 rok życia, weryfikowany przez numer PESEL,
  • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”,
  • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (część D obwieszczenia refundacyjnego).
Receptę z literą "S" wystawić może lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz, gdy wystawia receptę dla siebie lub dla swojej rodziny.
Więcej o programie leki 75+ dowiedzieć się można na jego oficjalnej stronie rządowej.

Gdzie sprawdzić aktualny wykaz bezpłatnych leków dla seniorów?

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów publikowany jest w obwieszczeniu refundacyjnym Ministra Zdrowia (część D) i aktualizowany jest co 2 miesiące.
Informacja o tym, że dany lek wydawany jest seniorom bezpłatnie dostępna jest także w Refundacyjnej Bazie Danych MEDI.base. Leki te oznaczone zostały niebieską etykietką "75+" umieszczoną przy nazwie handlowej produktu.