Refundacyjna Baza Danych MEDI.base | Opis
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.

  GET MEDI / leki refundowane / opis MEDI.base
 1. MEDI.base

  MEDI.base to baza danych o refundowanych w Polsce produktach leczniczych, opracowana w zgodzie z zapisami Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, z bogatym zbiorem informacji i unikalnymi parametrami, wspierająca proces monitorowania i analizowania rynku refundacji.
 2. Źródła informacji

  MEDI.base konsoliduje informacje z różnych źródeł domeny publicznej. Główne źródła danych to:
  • obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
  • komunikaty DGL NFZ o kwocie refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań,
  • uchwały Rady NFZ w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia.
  MEDI.base przekierowuje także do dokumentów rejestracyjnych zgromadzonych przez Rejestr Produktów Leczniczych, a w przypadku leków dopuszczonych do obrotu w procedurze centralnej - publikowanych przez European Medicines Agency (EMA).
 3. Lista refundacyjna

  MEDI.base zachowuje analogiczny jak w obwieszczeniu Ministra Zdrowia podział wykazu leków refundowanych na 5 katalogów:
  • WYKAZ OTWARTY - leki (katalog A1)
  • WYKAZ OTWARTY - środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (katalog A2)
  • WYKAZ OTWARTY - wyroby medyczne (katalog A3)
  • PROGRAMY LEKOWE (katalog B)
  • CHEMIOTERAPIA (katalog C)
  Po wejściu do MEDI.base domyślnie wyświetlany jest pierwszy katalog: WYKAZ OTWARTY - leki. Zmiana katalogu odbywa się poprzez jego wybór z rozwijanego menu.
  MEDI.base Refundacyjna Baza Danych dostępna w serwisie getmedi.pl
  W każdym z katalogów wykazu wyświetlana jest pełna lista refundowanych w danym momencie produktów leczniczych. Można ją sortować lub zawężać korzystając z licznych wbudowanych narzędzi.
 4. Czasowy horyzont danych

  MEDI.base oferuje dostęp do wszystkich wykazów refundacyjnych od stycznia 2012 roku. Po wejściu wyświetlany jest zawsze wykaz obowiązujący. Aby przejść do archiwum wykazów należy kliknąć datę obwieszczenia. Otworzy się plansza, z wszystkimi archiwalnymi wykazami.
  MEDI.base Refundacyjna Baza Danych dostępna w serwisie getmedi.pl
  Obok daty umieszczono 3 przyciski funkcyjne, które pozwalają przesuwać się o jeden wykaz wstecz lub wprzód, a także szybko powrócić do wykazu obowiązującego. Po prawej stronie daty umieszczono ikonkę sygnalizującą status przeglądanej listy refundacyjnej:
  • wykaz obowiązujący - kolor zielony,
  • wykaz nadchodzący - kolor niebieski,
  • projekt wykazu - kolor czerwony,
  • wykaz archiwalny - kolor pomarańczowy.
  Dostęp do wykazów archiwalnych mają Użytkownicy z rozszerzeniem EASY DATA
 5. Dane sprzedażowe

  Dane sprzedażowe publikowane co miesiąc przez Centralę NFZ wskazują na kwotę refundacji oraz liczbę* zrefundowanych opakowań jednostkowych produktów leczniczych. Dane te publikowane są w sposób narastający tj. od stycznia do poszczególnego miesiąca w roku.
  W MEDI.base dane sprzedażowe publikowane są w przeliczeniu na okresy miesięczne (M), dwumiesięczne (2M), kwartalne (Q), półroczne (H), roczne (Y). Uwzględniamy przy tym wszystkie ogłoszone korekty oraz erraty.
  Dostęp do danych sprzedażowych możliwy jest z dwóch poziomów:
  • zakładka SPRZEDAŻ - dodaje do tabeli kolumny z parametrami dot. wielkości obrotu w refundacji począwszy od 2011 roku;
  • karta produktu (otwierana przez kliknięcie w kod EAN) - prezentuje pełną historię sprzedaży w refundacji wybranego opakowania produktu leczniczego.
  Dodanie nowego zakresu danych sprzedażowych do MEDI.base odbywa się co miesiąc, niezwłocznie po ich opublikowaniu przez NFZ.
  *UWAGA: W przypadku refundacji szpitalnej dane o liczbie zrefundowanych opakowań dostępne są do marca 2019 roku (zaprzestano publikacji tych danych z uwagi na tajemnicę porozumień RSS).
  Dostęp do danych sprzedażowych mają Użytkownicy z rozszerzeniem EASY DATA
 6. Pakiety danych

  Informacje wyświetlane w MEDI.base podzielono na tematyczne pakiety, które na życzenie Użytkownika dodawane są do parametrów bazowych. Dostęp do pakietów danych znajduje się na pasku zakładek.

  Parametry bazowe

  Parametry bazowe to informacje charakteryzujące refundowane opakowanie:
  • Kod EAN (ang. European Article Number – Europejski Kod Towarowy)
   Pole to pełni także dodatkową funkcję - otwiera kartę produktu, na której zgromadzone są wszystkie najważniejsze informacje o aktualnych i historycznych warunkach refundacji danego opakowania;
  • Nazwa handlowa leku, wyrobu medycznego, środka spożywczego.
   Obok nazwy handlowej umieszczono symbole:
   opakowanie wpisane na listę bezpłatnych leków dla seniorów po 75 r. ż.,
   opakowanie umieszczone na liście produktów zagrożonych dostępnością,
   opakowanie wydawane bezpłatnie dla kobiet w ciąży,
   opakowanie uznane przez decydentów za pierwszy odpowiednik.
   Widoczność poszczególnych etykiet zależy od posiadanych uprawnień.
  • Substancja czynna wywołująca efekt terapeutyczny
   W MEDI.base nazwa substancji wyświetlana jest w brzmieniu w jakim została opublikowana w wykazie leków refundowanych. Ponieważ może mieć ona różne formy zapisu wprowadziliśmy słownik nazw, który umożliwia identyfikację wszystkich opakowań z daną substancją czynną, nawet w przypadku gdy została ona zapisana w odmienny sposób. Określenia substancji wprowadzone do słownika można podejrzeć najeżdżając myszką na nazwę substancji.
  • Kod ATC - klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna określająca miejsce terapeutycznego zastosowania danego produktu w medycynie;
  • Postać produktu leczniczego;
  • Droga podania leku;
  • Dawka produktu leczniczego;
  • Zawartość opakowania produktu leczniczego;
  • Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek (zgodnie z danymi opublikowanymi w Krajowej Bazie Produktów Ochrony Zdrowia / Rejestrze Produktów Leczniczych);
  • WDR - data pierwszego wejścia do refundacji (z ograniczeniem do okresu obowiązywania ustawy refundacyjnej). Parametr WDR dodatkowo oznakowany jest etykietami wyróżniającymi 2 sytuacje:
   • etykieta "N" wskazuje nowe opakowanie w refundacji,
   • etykieta "P" wskazuje opakowanie powracające do refundacji;
  • Grupa limitowa - grupa łącząca produkty lecznicze o podobnym działaniu i obejmująca je wspólnym limitem finansowania. Przy tym parametrze umieszczona jest etykieta wskazująca na opakowanie wyznaczające podstawę limitu w swojej grupie.

  Warunki refundacji

  Pakiet ten to dodatkowe parametry określające szczegółowe warunki refundacji wybranych produktów leczniczych obowiązujące w przeglądanym wykazie:
  • Ceny za opakowanie:
   • CZN - cena zbytu netto,
   • UCZ - urzędowa cena zbytu,
   • HURT - cena hurtowa brutto,
   • HURT/LDD - cena hurtowa brutto w przeliczeniu na LDD lub jednostkę leku,
   • DETAL - cena detaliczna;
  • Limit finansowania za opakowanie leku, wyrobu medycznego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
  • Poziom odpłatności świadczeniobiorcy za opakowanie (bezpłatny, ryczałt, 30%, 50%);
  • Wartość dopłaty świadczeniobiorcy do ceny refundowanego produktu leczniczego;
  • Wskazania objęte refundacją z podziałem na rejestracyjne i pozarejestracyjne (off-label), a w programach lekowych i chemioterapii - załączniki z opisem wskazań;
  • Terminy i okresy decyzji.
  MEDI.base Refundacyjna Baza Danych dostępna w serwisie getmedi.pl

  Sprzedaż

  W tym pakiecie wyświetlane są dane sprzedażowe wskazujące na wielkość obrotu w refundacji w okresach miesięcznych (lub innych zagregowanych okresach - patrz niżej).
  Sprzedaż raportowana jest w następujących kategoriach:
  • wartość refundacji - kwota wydatkowana przez NFZ na refundację wybranego produktu w danym okresie,
  • opakowania - liczba zrefundowanych jednostkowych opakowań produktów leczniczych w danym okresie,
  • LDD / jednostki - liczba zrefundowanych LDD (w przypadku refundacji aptecznej) lub jednostek leku (w refundacji szpitalnej) w danym okresie,
  • dopłaty pacjentów - kwota wydatkowana przez świadczeniobiorców na zakup wybranego produktu leczniczego z listy refundacyjnej w danym okresie.
  Wyniki każdej kategorii prezentowane są jako:
  • liczba [n / PLN] - liczba zrefundowanych opakowań, liczba zrefundowanych LDD, kwota refundacji;
  • udział w wyświetlonych wynikach [%] tj. udział w zbiorze wybranym przez Użytkownika;
  • udział w grupie limitowej { % } uwzględniając jej skład w danym miesiącu*.
  * Suma udziałów w grupie w poszczególnych miesiącach może być mniejsza od 100% z powodu zaistniałego delistingu. Opakowania usunięte z refundacji w wybranym zbiorze można wyświetlić używając funkcji delisting.
  MEDI.base Refundacyjna Baza Danych dostępna w serwisie getmedi.pl
  UWAGA: Gdy w zbiorze dla którego liczone są udziały znajdują się produkty o ujemnej wartości sprzedaży (dane miesięczne obliczane są z publikowanych przez NFZ danych narastających w skali roku), udział produktu może przekraczać 100%. Nie jest to błąd obliczeniowy.
  Dane sprzedażowe domyślnie prezentowane są w okresach miesięcznych (M). Widok można przełączyć na wyświetlanie w innych okresach tj.:
  • 2M - dane dwumiesięczne,
  • Q - dane kwartalne,
  • H - dane półroczne,
  • Y - dane roczne.
  Funkcja przełączania widoku danych znajduje się nad tabelą. Obok umieszczono suwak pozwalający na dostosowanie zasięgu czasowego wyświetlanych danych. W przypadku widoku innego niż M nad kolumnami pojawiają się klamerki wskazujące czy okres ustawiony suwakiem jest kompletny (linia ciągła) czy niepełny (linia przerywana).
  Na końcu tabeli umieszczona została kolumna sumująca, która dla odróżnienia wyświetla dane na niebiesko. Sumowane są w niej dane z okresu ustawionego suwakiem.
  Dostęp do widoku mają Użytkownicy posiadający rozszerzenie konta EASY DATA

  Podstawa limitu

  Widok dostępny jest w katalogach wykazu otwartego i dedykowany jest dla analizowania zależności w grupach limitowych. Wprowadza on 4 dodatkowe parametry biorące udział w algorytmie wyznaczania podstawy limitu, określonym w art. 15 ust. 4 ustawy o refundacji:
  "Podstawę limitu w danej grupie limitowej leków stanowi najwyższa spośród najniższych cen hurtowych za DDD leku, który dopełnia 15% obrotu ilościowego, liczonego według DDD, zrealizowanego w tej grupie limitowej w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia, o którym mowa w art. 37."
  • HURT/LDD - parametr określający cenę hurtową brutto w przeliczeniu na LDD, pozwalający uszeregować produkty lecznicze w grupie od najtańszego do najdroższego;
  • SPRZ. LDD - parametr wskazujący na obrót ilościowy liczony według LDD, zrealizowany w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia;
  • UDZIAŁ - parametr wskazujący udział sprzedaży danego produktu leczniczego w całkowitej liczbie zrefundowanych LDD w obrębie grupy limitowej;
  • UDZIAŁ + to parametr określający skumulowany udział w liczbie zrefundowanych LDD w obrębie grupy limitowej. Przy wyznaczaniu udziału skumulowanego, udział w sprzedaży produktów o identycznej cenie hurtowej za LDD traktowany jest łącznie.
  W przypadku braku danych o obrocie ilościowym zrealizowanym w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia wykorzystywane są dane najbardziej aktualne zgodnie z art. 15 ust. 8:
  "Jeżeli informacje o obrocie ilościowym, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie są dostępne, wykorzystuje się informacje najbardziej aktualne."
  Aby prawidłowo zinterpretować dane, produkty tworzące wspólną grupę limitową powinny być posortowane od najniższej do najwyższej ceny hurtowej za LDD. Przy takim układzie możliwa jest ocena czy podstawa limitu wyznaczona została w oparciu o regułę 15%.
  MEDI.base Refundacyjna Baza Danych dostępna w serwisie getmedi.pl
  Od powyższej reguły istnieje odstępstwo związane z sytuacją wprowadzenia do refundacji pierwszego odpowiednika, które mówi że staje się on automatycznie podstawą limitu.
  Dostęp do widoku mają Użytkownicy posiadający rozszerzenie konta EASY DATA

  DDD

  W tym pakiecie do tabeli dodawane są 2 parametry:
  • DDD - definiowana dawka dobowa leku (z ang. define daily dose). To miara statystyczna ustalana przez Światową Organizację Zdrowia.
   W świetle ustawy refundacyjnej parametr DDD stanowi element różnych algorytmów obliczeń, w tym wysokości limitu finansowania. Biorąc pod uwagę, że w praktyce nie wszystkie produkty lecznicze objęte refundacją mają ustaloną wartość DDD, konieczne staje się wyznaczenie miary zastępczej. Ustala ją arbitralnie minister zdrowia. Ustawa dopuszcza także przyjęcie innej niż DDD miary, gdy jest ono niższe od najczęściej stosowanej dobowej dawki leku (PDD).
  • LDD - limitowa dawka dobowa. To parametr mówiący o tym jakimi miarami w praktyce posłużono się do wyliczenia wysokości limitu finansowania. Obliczono go w zgodzie z ustawowymi algorytmami ustalania cen i limitu, dla wszystkich produktów leczniczych objętych refundacją apteczną. Gdy LDD = DDD oznacza to, że do obliczeń przyjęto miarę ustaloną przez WHO. Pozostałe przypadki wskazują na użycie miary zastępczej.
  MEDI.base Refundacyjna Baza Danych dostępna w serwisie getmedi.pl
  Parametr LDD, jako że wskazuje miarę zastosowaną w praktyce przy ustalaniu relacji pomiędzy produktami leczniczymi w obrębie grupy limitowej, użyty został także do przeliczeń cenowych oraz sprzedażowych.
  Dostęp do widoku mają Użytkownicy posiadający rozszerzenie konta EASY DATA

  Rejestracja

  Pakiet danych rejestracyjnych obejmuje następujące informacje:
  • data pierwszej rejestracji (DPR) wskazuje kiedy lek został po raz pierwszy dopuszczony do obrotu;
  • typ procedury rejestracyjnej (REJ) - wśród wartości parametru zakodowane są procedury:
   • Procedura centralna (CEN),
   • Procedura narodowa (NAR),
   • Procedura wzajemnego uznania (MRP),
   • Procedura zdecentralizowana (DCP),
   • Import równoległy (IR).
  • numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
  MEDI.base oferuje szybki dostęp do źródłowych dokumentów rejestracyjnych. Wystarczy otworzyć kartę produktu i kliknąć w odnośnik umieszczony obok nazwy leku. Zostaniemy przekierowani do dokumentów zgromadzonych w Rejestrze Produktów Leczniczych (RPL), a w przypadku leków zarejestrowanych w procedurze centralnej - do Europejskiej Agencji Leków (EMA).
  MEDI.base Refundacyjna Baza Danych dostępna w serwisie getmedi.pl
  Dostęp do widoku mają Użytkownicy posiadający rozszerzenie konta EASY DATA

  Historia

  W tym pakiecie do tabeli dodawane są historyczne wartości cen i limitu dla dowolnie wybranego zbioru refundowanych opakowań. Każdy parametr cenowy może zostać wyświetlony jako wartość wyrażona w PLN:
  • za opakowanie,
  • w przeliczeniu na LDD albo jednostkę leku (w przypadku opakowań z refundacji szpitalnej).
  Wartość parametrów cenowych prezentowana jest w miesiącach, w których nastąpiła aktualizacja wykazu leków refundowanych. Symbole strzałek umieszczone w prawym górnym rogu nad tabelą umożliwiają wyróżnienie spadków (kolor pomarańczowy) oraz wzrostów (kolor zielony).
  Historia cen w MEDI.base
  Horyzont wyświetlanych danych regulowany jest za pomocą suwaka mającego zasięg od stycznia 2012 roku.
  Dostęp do widoku mają Użytkownicy posiadający rozszerzenie konta EASY DATA

  RSS

  Widok ten obejmuje parametry, które pozwalają domniemywać o zastosowaniu RSS i jego wpływie na cenę produktu leczniczego ogłoszoną w wykazie:
  • refundacja efektywna - parametr wskazuje rzeczywistą kwotę refundacji danego produktu leczniczego. W przypadku leków dostępnych w programach lekowych i chemioterapii wartość ta jest równoznaczna z realną ceną produktu leczniczego w obrocie.
   Refundacja efektywna obliczana jest w oparciu o dane sprzedażowe publikowane przez NFZ i prezentowana jest:
   • w przeliczeniu za opakowanie,
   • w przeliczeniu za LDD lub jednostkę leku;
  • refundacja wykazowa - parametr wskazuje kwotę refundacji produktu leczniczego wynikającą z ustalonej w wykazie ceny i limitu, a w trybie refundacji aptecznej - także kategorii odpłatności pacjenta. W przypadku refundacji leku w dwóch różnych poziomach odpłatności podano obydwa wyniki.
   Refundacja wykazowa obliczna jest w oparciu o dane dostępne w wykazie i prezentowana jest:
   • w przeliczeniu za opakowanie,
   • w przeliczeniu za LDD lub jednostkę leku;
  • współczynnik miary RSS - wynik będący porównaniem:
   • efektywnej wartości refundacji z refundacją wykazową (WMR 1);
   • efektywnej wartości refundacji z ceną hurtową (a w przypadku refundacji aptecznej efektywna wartość refundacji + dopłata pacjenta vs cena detaliczna) (WMR 2).
   Widok z parametrami WDR wyposażono także w przycisk umożliwiający ukrycie obliczonych współczynników w przypadku gdy limit finansowania jest niższy od ceny, co ma znaczenie dla prawidłowej interpretacji wyników.
  Dostęp do widoku 'RSS' mają Użytkownicy posiadający rozszerzenie konta EASY DATA
 7. Narzędzia wyszukiwania

  Aplikacja MEDI.base wyposażona jest w liczne narzędzia wyszukiwania i filtrowania wykazu leków refundowanych.

  Wyszukiwarka

  Okienko wyszukiwarki umieszczone nad tabelą pozwala przeszukiwać wykaz według parametrów:
  • kod EAN,
  • nazwa handlowa,
  • substancja czynna.
  Wyszukiwarka działa w obrębie całego wykazu: w pierwszej kolejności przeszukuje katalog, z którego wykonywane jest zapytanie, następnie pozostałe katalogi przeglądanego wykazu. Oznacza to, że będąc w domyślnym katalogu 'WYKAZ OTWARTY leki' można skutecznie wyszukać każdy produkt leczniczy objęty refundacją. Odpowiedni monit poinformuje o wszystkich wystąpieniach użytego zapytania i przekieruje do odnalezionych wyników.
  MEDI.base Refundacyjna Baza Danych dostępna w serwisie getmedi.pl
  Jeśli poszukiwana fraza nie zostanie odnaleziona w przeglądanym wykazie nastąpi automatyczne przeszukanie wykazów archiwalnych. Odpowiedni monit wskaże mapę wystąpień lub poinformuje o ich braku.
  MEDI.base Refundacyjna Baza Danych dostępna w serwisie getmedi.pl

  Predefiniowane filtry

  Wykaz leków refundowanych dostępny w MEDI.base można eksplorować także za pomocą licznych filtrów. Filtry od wyszukiwarki różnią się tym, że mają wczytaną listę wszystkich możliwych wystąpień wartości parametru w danym katalogu wykazu.
  Filtry umieszczone są:
  • w nagłówku tabeli przy następujących parametrach (ikonka filtra):
   • substancja czynna,
   • kod ATC,
   • podmiot odpowiedzialny,
   • droga podania leku,
   • WDR (data wejścia do refundacji),
   • grupa limitowa,
   • filtry cenowe - umożliwiające wyszukiwanie poprzez określenie granicznych wartości parametrów (min - max),
   • kategoria odpłatności,
   • procedura rejestracyjna;
  • poprzez etykietę:
  • bezpłatne leki dla seniorów, produkty zagrożone dostępnością, pierwsze odpowiedniki; bezpłatne leki dla kobiet w ciąży; produkty wyznaczające podstawę limitu w grupie;
  • obok wyszukiwarki - w trybie program lekowy i chemioterapia:
   • filtr leków według kodu ICD-10 - umożliwia szybką identyfikację leków wg wskazań objętych refundacją opisanych kodami klasyfikacji ICD-10.
    Posiada wbudowaną listę predefiniowanych wartości występujących w wykazie (kod + nazwa wskazania) umożliwiając wyszukiwanie leków przez podanie kodu albo fragmentu wskazania. Działanie filtra umożliwia wyświetlenie w tabeli wszystkich leków należących do danej gałęzi klasyfikacji poprzez wybór kodu ogólnego (bez rozszerzenia) lub precyzyjną selekcję poprzez wybór kodu szczegółowego;
   • filtr leków według nazwy programu lekowego;
   • filtr leków według rozliczeniowego kodu #NFZ przypisanego dla substancji czynnej stosowanej w programie. Filtr ten uruchamia także skrót do Karty Substancji Czynnej.
  Dostęp do poszczególnych filtrów zależy od posiadanych uprawnień.

  Zastosowane kryteria wyszukiwania

  Informacja o użytym filtrze lub wyszukanej frazie wyświetlana jest w niebieskim monicie umiejscowionym pod tabelą wynikową. Monit wskazuje na wszystkie wystąpienia użytej frazy w przeglądanym wykazie, przekierowując do wyników w pozostałych katalogach.
  MEDI.base Refundacyjna Baza Danych dostępna w serwisie getmedi.pl

  Wyszukiwanie zaawansowane

  Wyszukiwanie zaawansowane pozwala łączyć we wspólny zbiór wyniki wielu wyszukiwań prostych. Dostępne są 3 typy operacji logicznych:
  • sumowanie wyników za pomocą operatora OR,
  • tworzenie części wspólnej wyników za pomocą operatora AND,
  • tworzenie różnicy zbiorów za pomocą operatora AND NOT.
  Funkcja łącząca wyniki wyszukiwania umieszczona jest w niebieskim monicie umiejscowionym pod tabelą wynikową. Pojawia się on po wykonaniu pierwszego dowolnego wyszukiwania prostego (zarówno z użyciem wyszukiwarki jak i filtrów). Obok informacji o zastosowanym przez Użytkownika wyszukiwaniu znajduje się pole wyboru operatora logicznego. Jeśli jakiś operator zostanie wybrany to kolejne wyszukiwanie zostanie połączone z poprzednim. Tym sposobem można połączyć dowolną liczbę wyszukiwań uzyskując pożądany zbiór wyników.
  GET MEDI wyszukiwanie zaawansowane w MEDI.base
  Dostęp do wyszukiwania zaawansowanego mają Użytkownicy z rozszerzeniem EASY DATA
 8. Unikalne parametry

  WDR - data pierwszego wejścia do refundacji

  W wykazie refundowanych produktów leczniczych, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia, znajduje się informacja wskazująca na termin wejścia w życie decyzji refundacyjnej dla danego opakowania. Informacja ta nie jest jednak tożsama z terminem pierwszego pojawienia się produktu w refundacji.
  Decyzje MZ wydawane są na pewien okres, po upływie którego mogą zostać odnowione. Przy odnowieniu dotychczasowy termin wejścia w życie decyzji podlega nadpisaniu (zastępuje się go najnowszym terminem). Stąd na podstawie obwieszczenia nie można stwierdzić od jakiego czasu dany produkt podlega finansowaniu ze środków publicznych.
  Parametr WDR wskazuje, w którym z obwieszczeń dane opakowanie pojawia się po raz pierwszy. Pozwala on błyskawicznie wyświetlić listę produktów leczniczych dodanych do refundacji przy każdej aktualizacji listy, co jest niemożliwe do uzyskania za pomocą informacji publikowanych w obwieszczeniu.
  MEDI.base Refundacyjna Baza Danych dostępna w serwisie getmedi.pl
  Parametr WDR posiada ograniczenie do okresu obowiązywania ustawy refundacyjnej. Oznacza to, że wszystkie refundowane przed 1 stycznia 2012 roku produkty lecznicze, które znalazły się w pierwszym obwieszczeniu refundacyjnym, mają przypisaną do WDR datę 2012-01-01. W przypadku leków w programach lekowych i chemioterapii pierwszą datą WDR jest data 2012-07-01.

  Terminy decyzji a odpowiadające im wskazania

  Objęcie produktu leczniczego refundacją następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja ta odnosi się do konkretnego zastosowania produktu oraz warunków na jakich będzie on podlegał finansowaniu. Każde rozszerzenie czy modyfikacja zakresu wskazań objętych refundacją wymaga oddzielnej decyzji administracyjnej. W praktyce finansowanie wielu produktów leczniczych odbywa się w oparciu o kilka decyzji refundacyjnych.
  MEDI.base prezentuje uporządkowane informacje o decyzjach refundacyjnych. Do każdej decyzji ustanawiającej refundację w trybie aptecznym przyporządkowano okres jej obowiązywania oraz treść wskazania, którego dotyczy.
 9. Załączniki i odnośniki

  MEDI.base oferuje szybki i wygodny dostęp do następujących dokumentów źródłowych:
  • Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL)
   Wystarczy otworzyć kartę produktu i kliknąć w ikonkę umieszczoną obok nazwy podpisaną RPL albo EMA. Spowoduje to przekierowanie do Rejestru Produktów Leczniczych, a w przypadku leków zarejestrowanych w procedurze centralnej - do Europejskiej Agencji Leków.
  • MEDI.base Refundacyjna Baza Danych dostępna w serwisie getmedi.pl
  • Opis programu lekowego i zakresu wskazań w chemioterapii
   W MEDI.base dostęp do załączników definiujących szczegółowy zakres wskazań refundacyjnych leków w programach lekowych i chemioterapii odbywa się z kilku poziomów:
   • pakiet 'WARUNKI REFUNDACJI' - w kolumnie 'Załączniki' znajduje się lista wszystkich załączników. Ich numery są klikalne i prowadzą do oryginalnej treści dokumentu;
   • karta produktu - analogiczna lista wszystkich załączników określających zakres refundacji danego leku umieszczona jest w zakładce 'Wskazania refundacyjne';
   • filtr według nazwy programu lekowego - po jego użyciu wyświetla się lista leków mających zastosowanie w wybranym programie oraz (nad tabelą) załącznik z treścią programu.
 10. Karta produktu

  Kartę produktu otwiera się poprzez kliknięcie w kod EAN. Jest to miejsce gdzie zgromadzone są informacje o aktualnych warunkach refundacji każdego produktu leczniczego.
  W nagłówku karty znajdują się informacje o opakowaniu oraz odnośnik przekierowujący do dokumentów rejestracyjnych. Pozostałe informacje podzielone są na 5 zakładek:
  • Cena za opakowanie - prezentuje aktualne wartości ceny i limitu finansowania;
  • Dopłata pacjenta - wskazuje na poziom odpłatności oraz kwotę jaką musi ponieść świadczeniobiorca za nabycie produktu leczniczego objętego refundacją;
  • Wskazania refundacyjne - lista wskazań w jakich dany produkt leczniczy może zostać przepisany z zachowaniem prawa do refundacji;
  • Terminy decyzji - wskazuje datę wejścia w życie decyzji refundacyjnej oraz okres na jaki została ona wydana;
  • Dane sprzedażowe - przedstawia informacje o liczbie zrefundowanych opakowań, wielkości kwoty refundacji i kwoty dopłat świadczeniobiorców według danych NFZ w ujęciu miesięcznym, w horyzoncie od 2011 roku.
  MEDI.base - karta produktu
  Obok parametrów cenowych umieszczono licznik pokazujący ile razy w historii refundacji (począwszy od 2012 roku) dana wartość podlegała zmianom. Aby wyświetlić pełną historię wartości należy kliknąć w ikonkę zegarka umieszczoną w prawym dolnym rogu pola z nazwą parametru.
  Wybrany widok historii można przypiąć za pomocą pinezki dzięki czemu otwierając kartę innego produktu od razu wyświetli się analogiczne zestawienie.
  Zakres dostępu do poszczególnych widoków zależy od posiadanych uprawnień.
 11. Funkcja "delisting"

  Funkcja pozwala dodać do tabeli opakowania, których refundacja wygasła. Można ją wywołać dla całego wykazu - uzyskując listę wszystkich unikalnych opakowań EAN objętych dotychczas refundacją, lub dla dowolnych kryteriów wyszukiwania - uzyskując listę wszystkich unikalnych produktów spełniających te kryteria (np. wszystkie leki z grupy limitowej, z daną substancją, wybranej firmy itp.).
  Opakowania wycofane z refundacji wyróżniono w tabeli kolorem pomarańczowym. Ponieważ wyświetlają są wraz z lekami aktualnie refundowanymi, opisane są tymi samymi parametrami, przy czym część parametrów specyficznych dla danego wykazu (jak aktualne warunki refundacji) posiada wartość n/d (nie dotyczy).
  Przycisk uruchamiający (lub dezaktywujący) widok opakowań z delistingu umieszczono w lewym rogu pod tabelą.
  MEDI.base Refundacyjna Baza Danych dostępna w serwisie getmedi.pl
  MEDI.base Refundacyjna Baza Danych dostępna w serwisie getmedi.pl
  Tryb "delisting" obsługiwany jest przez funkcję eksport, umożliwiając pobranie wyników do arkusza kalkulacyjnego, z zachowaniem rozróżnienia kolorystycznego opakowań wycofanych z refundacji.
  Dostęp do funkcji mają Użytkownicy posiadający rozszerzenie konta EASY DATA
 12. Pierwsze odpowiedniki

  Wejście do refundacji pierwszych odpowiedników produktów dotychczas refundowanych wpływa na obowiązujące w grupie limitowej reguły wyznaczania podstawy limitu. Ustawa o refundacji wskazuje bowiem, że (art. 15 ust. 7):
  „W przypadku wydania decyzji o objęciu refundacją pierwszego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu podstawą limitu w grupie limitowej jest cena hurtowa za DDD tego odpowiednika. W przypadku objęcia refundacją kolejnych odpowiedników podstawa limitu nie może być wyższa niż cena hurtowa za DDD pierwszego odpowiednika”.
  Informacja o tym, który produkt leczniczy został uznany przez decydentów za pierwszy odpowiednik nie jest dostępna publicznie. Można jedynie wnioskować o tym poprzez analizę wykazów leków refundowanych pod kątem obowiązujących w grupie metod wyznaczania podstawy limitu oraz wyceny produktów - w związku z zapisem ustawy o refundacji mówiącym, że (art. 13 ust. 6):
  „Urzędowa cena zbytu (...), z uwzględnieniem liczby DDD w opakowaniu jednostkowym, nie może być wyższa niż 75% urzędowej ceny zbytu jedynego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu”.
  W MEDI.base produkty uznane przez decydentów za pierwszy odpowiednik wyróżnione zostały poprzez umieszczenie obok nazwy handlowej odpowiedniego symbolu .
  leki refundowane: MEDI.base - pierwsze odpowiedniki
  Po najechaniu myszką na symbol pojawi się dodatkowa informacja mówiąca od kiedy dany produkt pełni funkcję pierwszego odpowiednika (nie zawsze jest to data wejścia do refundacji). Obok wyszukiwarki umieszczono ponadto filtr, który pozwala wyselekcjonować listę wszystkich pierwszych odpowiedników w danym wykazie.
  Identyfikacja pierwszych odpowiedników jest efektem działań analitycznych. Oznaczenie produktów potraktowanych jako pierwszy odpowiednik w nowym wykazie następuje do 7 dni od daty jego publikacji.
  Dostęp do funkcji mają Użytkownicy posiadający rozszerzenie konta EASY DATA
 13. Eksport wyników

  Funkcja pozwala pobrać wyniki dla wyszukanego zbioru produktów leczniczych w formie pliku Excel, dzięki czemu zgromadzone dane mogą zostać poddane własnej analizie. Przycisk eksportu danych umieszczono w niebieskim monicie pod tabelą wyników, wyświetlanym po przeprowadzeniu dowolnego wyszukiwania.
  MEDI.base Refundacyjna Baza Danych dostępna w serwisie getmedi.pl
  Dostępne są dwa rodzaje eksportu:
  • szybki eksport - pozwala pobrać aktualnie przeglądane dane;
  • eksport zaawansowany - pozwala zdefiniować zakres danych jakie zostaną pobrane.
  Wybierając eksport zaawansowany włącza się plansza, na której znajdują się poszczególne zakresy danych możliwych do pobrania. W szybki sposób można wybrać całą kategorię danych np. historię cen. W przypadku wyboru do eksportu parametrów historycznych należy także określić zasięg historii wskazując obwieszczeń wstecz. Wybranie przycisku MAX pozwoli pobrać pełen zakres zgromadzonych danych, który w przypadku danych sprzedażowych sięga do 2011 roku.
  Dane pobrane w eksporcie zaawansowanym trafią do jednego pliku, przy czym poszczególne kategorie danych dostępne będą w oddzielnych arkuszach.
  Dostęp do funkcji mają Użytkownicy posiadający rozszerzenie konta EASY DATA
 14. Mapa programów lekowych

  Mapa programów to narzędzie wskazujące na historię zmian jakie wprowadzono w treści programów lekowych. Uruchamiana jest poprzez menu Menu umieszczone w każdym katalogu wykazu.
  Mapa listuje wszystkie funkcjonujące dotąd programy wskazując na moment ich uruchomienia oraz moment zaistnienia zmiany ich treści. Wykryte zmiany klasyfikowane są według charakteru:
  • zmiana porządkowa: zmiany redaktorskie, usunięcie literówek, zmiany nazewnictwa, uzupełnienie zapisów organizacyjnych itp.;
  • zmiana merytoryczna: modyfikacja warunków kwalifikacji, monitorowania leczenia, dodanie nowych terapii (także bez zmiany treści programu) itp.
  Mapa Programów Lekowych - MEDI.base
  Każda zidentyfikowana zmiana wyróżniona jest wizualnie (legenda oznaczeń zawarta w narzędziu) oraz opatrzona jest komentarzem wskazującym na główny wątek wprowadzonych modyfikacji. Komentarze pojawiają się po najechaniu myszką na kolorowy "kafelek" symbolizujący zmianę, a także zebrane są zbiorczo w widoku historii zmian wybranego programu. Widok ten włączany jest niebieską ikoną zegarka umiejscowioną obok numeru programu.
  Ponadto każdy "kafelek" na osi czasu zawiera link do załącznika z treścią programu właściwą dla danego wykazu leków refundowanych.
  Dostęp do narzędzia mają Użytkownicy posiadający rozszerzenie konta EASY DATA
 15. Karta Substancji Czynnej

  Karta Substancji Czynnej to narzędzie, w którym zgromadzono dane o rzeczywistym wykorzystaniu substancji w poszczególnych programach lekowych oraz o liczbie pacjentów, dla których zrefundowano terapię.
  W Karcie znajdują się następujące zakładki:
  • Jednostki [N, %] - rozliczone jednostki substancji czynnej w poszczególnych programach;
  • Wartość [PLN, %] - oszacowana kwota refundacji NFZ rozliczonej substancji czynnej w poszczególnych programach (liczba rozliczonych jednostek przemnożona przez uśredniony realny koszt jednostki);
  • Pacjenci [N, %] - osoby o unikalnych numerach PESEL, dla których rozliczono lek w poszczególnych programach;
  • Średni koszt jednostki substancji czynnej [PLN] - obliczony w oparciu o dane NFZ DGL uśredniony realny koszt zrefundowanej substancji, ważony liczbą zrefundowanych opakowań wchodzących w skład kodu rozliczeniowego.
  W nagłówku karty umieszczono nazwę substancji czynnej, jej drogę podania oraz jednostkę rozliczeniową. Pod spodem umieszczono klikalny kod rozliczeniowy substancji, który wysuwa menu wyboru i umożliwia wybór innej substancji.
  Tabela główna listuje wszystkie programy lekowe, w jakich nastąpiło rozliczenie analizowanej substancji. Numer programu jest klikalny i pozwala szybko przełączyć się na widok Karty Programu Lekowego.
  Karta substancji czynnej - MEDI.base
  Pod tabelą w formie komentarza informujemy dodatkowo o programach wylistowanych w wykazie, w których nie nastąpiło rozliczenie substancji.
  Dane w tabeli prezentowane są zgodnie ze źródłem w okresach I półrocze oraz cały rok. Dane za II półrocze są kalkulowane przez nas i możliwe do wyświetlenia za pomocą przycisku pod tabelą. Prezentację danych można dostosować do potrzeb - np. wyświetlać tylko dane roczne.
  Przy analizie danych dla II półrocza należy mieć na uwadze, że NFZ jako liczbę pacjentów publikuje osoby o niepowtarzalnych numerach PESEL. W związku z tym dane w II półroczu wskazują liczbę nowych osób (nowe nr PESEL) dodanych do terapii, a nie wszystkich pacjentów którzy w tym okresie przyjęli lek.
  Aby wyświetlić dane w ujęciu regionalnym należy kliknąć w pole umieszczone za numerem programu lekowego. Tabela rozwija się w dół ukazując dane w podziale na województwa (okręgi NFZ).
  Karta substancji czynnej - MEDI.base
  Dane prezentowane w tabeli z można pobrać do arkusza Excel za pomocą przycisku Eksport. Niezależnie od indywidualnych ustawień tabeli, w pobranym pliku zawsze znajdą się dane zbiorcze oraz regionalne dla wszystkich okresów.
  Źródłem danych zgromadzonych w Karcie są uchwały Rady NFZ w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności NFZ. Dane dot. realizacji programów lekowych publikowane są co pół roku (sprawozdania za II i IV kwartał roku). Karta aktualizowana jest do 7 dni od opublikowania sprawozdania NFZ.
  Dostęp do Karty odbywa się poprzez:
  • menu Menu umieszczone w każdym katalogu wykazu,
  • filtr #NFZ umieszczony wyłącznie w trybie Programy Lekowe, który umożliwia wyszukanie refundowanych produktów leczniczych przypisanych do wybranego kodu rozliczeniowego NFZ substancji czynnej. Po jego zastosowaniu otwiera się skrót do Karty Substancji.
  Narzędzie dostępne jest dla Użytkowników posiadających rozszerzenie konta EASY DATA
 16. Karta Programu Lekowego

  Karta Programu Lekowego wskazuje jakie terapie zostały rozliczone w ramach realizacji programu, jaka była ich wartość oraz ilu pacjentów skorzystało z programu począwszy od 2016 roku. Dane zgromadzone są w ujęciu zbiorczym jak również regionalnym.
  Aktualnie Karta obejmuje następujące dane:
  • Jednostki [N, %] - rozliczone jednostki wszystkich substancji czynnych stosowanych w programie;
  • Wartość [PLN, %] - oszacowana kwota refundacji NFZ poszczególnych substancji (liczba rozliczonych jednostek przemnożona przez uśredniony realny koszt jednostki danej substancji);
  • Pacjenci [N, %] - osoby o unikalnych numerach PESEL, dla których rozliczono poszczególne leki w programie.
  Tabela listuje dane dla wszystkich substancji czynnych rozliczonych w programie. Kod substancji jest klikalny i pozwala szybko przełączyć się na widok Karty Substancji.
  Karta Programu Lekowego - MEDI.base
  Dane prezentowane są w okresach: I półrocze oraz cały rok, co odzwierciedla sposób publikowania danych źródłowych. Dane dla II półrocza są kalkulowane.
  Przy analizie danych należy mieć na uwadze, że NFZ jako liczbę pacjentów publikuje osoby o niepowtarzalnych numerach PESEL. W związku z tym:
  • dane w II półroczu wskazują liczbę nowych osób (nowe nr PESEL) dodanych do terapii, a nie wszystkich pacjentów którzy w tym okresie przyjmowali lek;
  • liczba pacjentów w programie to suma pacjentów przyjmujących poszczególne leki, co w przypadku programów przewidujących terapię różnymi lekami u jednego pacjenta doprowadza do zawyżenia całkowitej liczby pacjentów (jeden PESEL policzony wielokrotnie).
  Aby wyświetlić dane w ujęciu regionalnym należy kliknąć w pole umieszczone za numerem programu lekowego. Tabela rozwija się w dół ukazując dane w podziale na województwa (okręgi NFZ).
  Karta Programu Lekowego - MEDI.base
  Dane prezentowane w tabeli z można pobrać do arkusza Excel za pomocą przycisku Eksport. Niezależnie od indywidualnych ustawień tabeli, w pobranym pliku zawsze znajdą się dane zbiorcze oraz regionalne dla wszystkich okresów.
  Źródłem danych zgromadzonych w Karcie są uchwały Rady NFZ w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności NFZ. Dane dot. realizacji programów lekowych publikowane są co pół roku (sprawozdania za II i IV kwartał roku). Karta aktualizowana jest do 7 dni od opublikowania sprawozdania NFZ.
  Dostęp do Karty odbywa się poprzez menu Menu umieszczone w każdym katalogu wykazu. Pod nazwą programu lekowego znajduje się jego numer wraz z przyciskiem otwierającym menu z listą wszystkich programów.
  Narzędzie dostępne jest dla Użytkowników posiadających rozszerzenie konta EASY DATA