GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - HIV
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
HIV
1-10 z 13
Treść zlecenia:
Sulfadiazin-Heyl (sulfadiazinum) tabletki á 500 mg
Wskazanie:
toksoplazmoza wrodzona; toksoplazmoza oczna; toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 8/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Sulfadiazin-Heyl (sulfadiazinum) we wskazaniach: toksoplazmoza wrodzona; toksoplazmoza oczna; toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii w zakresie analizy skutków finansowych związanych z włączeniem do programu polityki zdrowotnej pn.: "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021", produktów leczniczych Pifeltro (doravirine) oraz Delstrigo (doravirine/ lamivudine/ tenofovir disoproxil fumarate), które dotychczas nie były stosowane w leczeniu ARV w ramach realizacji programu
Wskazanie:
leczenie antyretrowirusowe osób z wirusem HIV
Dotyczy:
przygotowania opinii
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Wykonanie studium efektywności finansowej produktu leczniczego biktegravir/emtrycytabina/fumaron alafenamidu tenofoviru (Biktarvy).
Wskazanie:
Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV
Dotyczy:
przygotowania studium efektywności finansowej
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii Prezesa Agencji oraz opinii Rady Przejrzystości w sprawie porównania alafenamid tenofowiru (TAF) versus główny komparator, jakim jest dizoproksyl tenofowiru (TDF), w leczeniu antyretrowirusowym realizowanym na podstawie programu polityki zdrowotnej, pn. "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021", z uwzględnieniem oceny wartości klinicznej nowej soli tj. tenofowiru alafenamidu, która to sól w leku Descovy (TAF - alafenamid tenofowiru) jest jedynym elementem różniącym go od leku Truvada i jego odpowiedników w zakresie: 1. Skuteczności klinicznej, 2. Bezpieczeństwa terapii - działań niepożądanych i powikłań, 3. Efektywności kosztowej lub zestawienia kosztów terapii.
Wskazanie:
leczenie antyretrowirusowe
Dotyczy:
przygotowania opinii Prezesa Agencji, opinii Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Przygotowanie materiałów analitycznych zawierających: 1. porównanie obowiązujących w Polsce wytycznych klinicznych dotyczących leczenia antyretrowirusowego z wytycznymi obowiązującymi w krajach o podobnym do Polski PKB oraz aktualnymi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia: a. ze szczególnym uwazględnieniem pozycji leków złożonych zawierających jako jeden ze składników dizoproksyl tenofowiru (TDF) z pozycją leków złożonych zawierających m.in. alafenamid tenofowiru (TAF) w ww. wytycznych; b. czy w ww. wytycznych są okreslone szczególne grupy pacjentów, w których preferowane jest stosowanie leków zawierających jako jeden ze składników TAF lub TDF? 2. porównanie średniego rocznego kosztu leczenia antyretrowirusowego 1 pacjenta w krajach o PKB zbliżónym do Polski (m.in. Bułgaria, Rumunia, Czechy, Słowacja, Węgry, Estonia, Łotwa, Grecja, Portugalia)
Wskazanie:
leczenie antyretrowirusowe
Dotyczy:
przygotowania materiałów analitycznych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Ocena leku Symtuza w zakresie porównania skuteczności i bezpieczeństwa terapii w porównaniu z terapiami opartymi o leki dotychczas finansowane w ramach programu polityki zdrowotnej - Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021 oraz ocena efektywności kosztowej danej terapii, w odniesieniu do rzeczywistej wartości nowo zarejestrowaego leku, dającej uzasadnienie do ew. wprowdzenia leku do ww. programu
Wskazanie:
leczenie antyretrowirusowe osób z wirusem HIV
Dotyczy:
dokonanie oceny leku w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa oraz efektywności kosztowej w porównaniu z terapiami opartymi o leki dotychczas finansowane w ramach programu polityki zdrowotnej
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Disulone, dapsonum, tabletki ana 100 mg
Wskazanie:
choroba Duhringa, choroba Sneddona-Wilkinsona, pemfigoid, linijna IgA dermatoza pęcherzowa, zapalenie naczyń związane z IgA, choroba Haileya-Haileya, zakażenie wirusem HIV, pęcherzyca, piodermia zgorzelinowa, ziarniniak obrączkowaty, obumieranie tłuszczowe, skórna postać tocznia rumieniowatego, zespół Melkerssona-Rosenthala, guzkowe zapalenie naczyń, pokrzywka naczyniowa, alergiczne zapalenie naczyń, zespół Weber-Christiana
Dotyczy:
-
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 20/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Disulone (dapsonum) w różnych wskazaniach

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 19/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Disulone (dapsonum), tabletki á 100 mg, we wskazaniach: choroba Duhringa; choroba Sneddona-Wilkinsona; pemfigoid; linijna IgA dermatoza pęcherzowa; zapalenie naczyń związane z IgA; choroba Haileya-Haileya; zakażenie wirusem HIV; pęcherzyca; piodermia zgorzelinowa; ziarniniak obrączkowaty; obumieranie tłuszczowe; skórna postać tocznia rumieniowatego; zespół Melkerssona-Rosenthala; guzkowe zapalenie naczyń; pokrzywka naczyniowa; alergiczne zapalenie naczyń; zespół WeberChristiana; leukocytoklastyczne zapalenie naczyń

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Sulfadiazin-Heyl, sulfadiazinum, tabletki ana 500 mg
Wskazanie:
toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 152/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Sulfadiazin-Heyl (sulfadiazinum) we wskazaniach: toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza OUN w przebiegu zakażenia HIV

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 85/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację leku Sulfadiazin-Heyl (sulfadiazinum) we wskazaniach: toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Program polityki lekowej pn. "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce" na lata 2017-2021
Wskazanie:
HIV
Dotyczy:
zaakceptowania dokumentu programowego
Status zlecenia:
Dokument opublikowano przez pomyłkę, bowiem błędnie zinterpretowano go, jako zlecenie.
Dokumenty:
HIV
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości i opinii Prezesa Agencji, dotyczących dostępnych dowodów naukowych w zakresie a) skuteczności klinicznej i praktycznej; b) bezpieczeństwa; c) porównania efektywności kosztowej produktów antyretrowirusowych stosowanych w poszczególnych schematach leczenia pacjentów zakazonych wirusem HIV i chorych na AIDS z uwzględnieniem porównania skuteczności poszczególnych schematów leczenia pomiędzy sobą oraz obowiązujących w tym zakresie standardów i wytycznych praktyki klinicznej, rekomendacji klinicznych i refundacyjnych wraz ze wskazaniem podstaw, w oparciu o które opracowano powyższe dokumenty.
Wskazanie:
-
Dotyczy:
Opinia Rady Przejrzystości:
Dokumenty:
HIV
1-10 z 13