GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - zawał serca
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
zawał serca
1-10 z 13
Treść zlecenia:
Repatha, ewolokumab, roztwór do wstrzykiwań, wstrzykiwacz á 140 mg
Wskazanie:
choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy (ICD-10:I25.0) – stan po przebytym zawale
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Xarelto, rivaroxabanum, tabletki powlekane, 2,5 mg, 56 tabl., kod EAN: 05908229302125
Wskazanie:
Rywaroksaban (Xarelto) skojarzony z kwasem acetylosalicylowym u dorosłych pacjentów z chorobą wieńcową (CAD) z współwystępującymi zaburzeniami czynności nerek (eGFR <60 ml/min.) oraz z zawałem serca w wywiadzie, gdzie czas od wystąpienia zawału serca wynosi ≥12 mies.
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 53/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie oceny leku Xarelto (rivaroxabanum) we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z chorobą wieńcową (CAD) z współwystępującymi zaburzeniami czynności nerek (eGFR <60 ml/min.) oraz z zawałem serca w wywiadzie, gdzie czas od wystąpienia zawału serca wynosi ≥12 mies.

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 51/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Xarelto (rivaroxabanum), tabletki powlekane, 2,5 mg, 56 tabl, we wskazaniu: Leczenie dorosłych pacjentów z chorobą wieńcową (CAD) z współwystępującymi zaburzeniami czynności nerek (eGFR <60 ml/min.) oraz z zawałem serca w wywiadzie, gdzie czas od wystąpienia zawału serca wynosi ≥12 mies.

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Jardiance, empagliflozium, tabletki powlekane, 10 mg, 28 tabletek, EAN 5909991138509
Wskazanie:
leczenie pacjentów stosujących leki hipoglikemizujące z wyłączeniem insuliny z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2 oraz udokumentowaną chorobą układu sercowo-naczyniowego (zawał serca lub niestabilna dławica piersiowa lub choroba niedokrwienna serca potwierdzona w koronarografii lub testami wysiłkowymi lub udar mózgu lub choroba zarostowa tętnic obwodowych)
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 43/2017 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie oceny leku Jardiance (empagliflozyna), kod EAN 5909991138509, w leczeniu pacjentów stosujących leki hipoglikemizujące z wyłączeniem insuliny z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2 oraz udokumentowaną chorobą układu sercowo-naczyniowego

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 27/2017 z dnia 5 maja 2017 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Jardiance, empagliflozinum, tabletki powlekane, 10 mg, 28 tabletek, we wskazaniu: leczenie pacjentów stosujących leki hipoglikemizujące z wyłączeniem insuliny z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2 oraz udokumentowaną chorobą układu sercowo-naczyniowego (zawał serca lub niestabilna dławica piersiowa lub choroba niedokrwienna serca potwierdzona w koronarografii lub testami wysiłkowymi lub udar mózgu lub choroba zarostowa tętnic obwodowych)

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Zakwalifikowanie jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego projektu kompleksowej opieki nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego
Wskazanie:
kompleksowa opieka nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Atorwastatyna, Rosuwastatyna
Wskazanie:
prewencja wtórna zdarzeń sercowo - naczyniowych
Dotyczy:
przygotowanie analizy obejmującej skuteczność przedmiotowych technologii w ww. wskazaniu (przegląd systematyczny) wraz z podaniem alternatywnych technologii medycznych wielkości populacji docelowej oraz kosztów bezpośrednich w przypadku objęcia refundacją
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Zofenil 7,5 (zofenoprilum calcium); tabletki powlekane; 7,5 mg; opakowanie 28 tabletek; EAN 5909991129330; Zofenil 30 (zofenoprilum calcium); tabletki powlekane; 30 mg; opakowanie 28 tabletek; EAN 5909991129439
Wskazanie:
w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu wczesnej fazy ostrego zawału serca
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 149/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie oceny leku Zofenil (zofenopryl) (kod EAN: 5909991129330) we wskazaniach: leczenie łagodnego i umiarkowanego samoistnego nadciśnienia tętniczego; leczenie wczesnej fazy ostrego zawału serca z objawami niewydolności serca lub bez nich (podawanie produktu leczniczego należy rozpocząć w ciągu pierwszych 24 godzin od wystąpienia objawów u stabilnych hemodynamicznie pacjentów, u których nie wdrożono leczenia trombolitycznego)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 150/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie oceny leku Zofenil (zofenopryl) (kod EAN: 5909991129439) we wskazaniach: leczenie łagodnego i umiarkowanego samoistnego nadciśnienia tętniczego; leczenie wczesnej fazy ostrego zawału serca z objawami niewydolności serca lub bez nich (podawanie produktu leczniczego należy rozpocząć w ciągu pierwszych 24 godzin od wystąpienia objawów u stabilnych hemodynamicznie pacjentów, u których nie wdrożono leczenia trombolitycznego)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 129/2014 z dnia 26 maja 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktów leczniczych Zofenil 7,5 (zofenoprilum calcium), tabletki powlekane 7,5 mg, opakowanie 28 tabletek EAN 5909991129330 oraz Zofenil 30 (zofenoprilum calcium), tabletki powlekane 30 mg, opakowanie 28 tabletek EAN 5909991129439 we wskazaniach: leczenie łagodnego i umiarkowanego samoistnego nadciśnienia tętniczego; leczenie wczesnej fazy ostrego zawału serca z objawami niewydolności serca lub bez nich

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Brilique (tikagrelor), 90 mg, tabl.powl. 56 tabletek
Wskazanie:
w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ang. ASA), w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (niestabilna dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) lub z uniesieniem odcinka ST (STEMI), w tym u pacjentów leczonych farmakologicznie lub za pomocą przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) lub pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG)
Dotyczy:
przygotowania stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Efient (prasugrel), 5 mg, tabl.powl., 28 tabletek Efient (prasugrel), 10 mg, tabl.powl., 28 tabletek
Wskazanie:
w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych pierwotnej lub odroczonej przezskórnej angioplastyce wieńcowej, u których zawał przebiegał z uniesieniem odcinka ST w EKG, lub tych, u których doszło do zakrzepicy w stencie pomimo leczenia klopidogrelem
Dotyczy:
wniosek o umieszczenie w wykazie leków refundowanych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Leczenie świeżego zawału serca z zastosowaniem biwalirudyny u chorego poddanego angioplastyce wieńcowej
Wskazanie:
zawał serca
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Efient 5 mg (prasugrel), tabl. powl., 5 mg, 28 szt; Efient 10 mg (prasugrel), tabl. powl., 10 mg, 28 szt
Wskazanie:
w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ang. ASA) w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych pierwotnej lub odroczonej przezskórnej angioplastyce wieńcowej (ang. PCI), u których zawał przebiegał z uniesieniem odcinka ST w EKG, lub chorych na cukrzycę lub tych, u których doszło do zakrzepicy w stencie pomimo leczenia klopidogrelem
Dotyczy:
przygotowania oceny raportu w sprawie oceny leku a także stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM /wniosek refundacyjny/
Dokumenty:
1-10 z 13